Giúp Đỡ Hội Viên

help-login

An Toàn và Bảo Mật

Hỏi

Làm thế nào để chặn người dùng liên lạc với tôi?

Đáp
Bạn có thể chặn một hội viên khỏi liên lạc với bạn từ nhiều nơi khác nhau trên trang web:
  • Thư: nhấp vào nút "Chặn" khi đọc thư từ thành viên đó
  • Hồ sơ hội viên: nhấp vào nút "Chặn thành viên"
  • Tin nhắn nhanh: nhấp vào trình đơn "Khác" và sau đó nhấp "Chặn thành viên"

Một khi bạn đã chặn hội viên theo một trong những cách trên, họ sẽ không thể liên lạc với bạn. Bạn có thể xem những hội viên mình đã chặn bằng cách nhấp vào đây, hay chọn "Danh sách chặn" từ trình đơn Hoạt Động trên trang chủ trang thành viên của bạn.

Để bỏ chặn một người dùng nếu bạn đã chặn nhầm hay đổi ý, nhấp vào ô chọn trên hồ sơ của hội viên đó. Bạn có thể xóa tất cả các hội viên trên cùng một trang bằng cách nhấp vào nút "Chọn tất cả". Sau đó nhấp vào nút "Xóa chặn". Hội viên đó sẽ lại có thể liên lạc lại với bạn.