Giúp Đỡ Hội Viên

help-login

Những vấn đề Kỹ Thuật và Yêu Cầu của trang web

Hỏi

Tôi không nhận được thư từ InternationalCupid.com

Đáp
Chúng tôi rất tiếc về vấn đề này. Có một vài nguyên nhân vì sao bạn có thể không nhận được một vài thư của chúng tôi:
  • Thiết lập của địa chỉ mail bạn đăng ký tình cờ được thiết lập chặn thư của chúng tôi hoặc hộp thư của bạn bị đầy vì vậy bạn không thể nhận thêm thư
  • Nhà cung cấp dịch vụ thư của bạn đang chặn thư từ team@InternationalCupid.com hay noreply@InternationalCupid.com
  • Thông báo thư của bạn đã được tắt

Nếu bạn vẫn không nhận được thư sau khi đã kiểm tra những nguyên nhân trên, vui lòng kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ thư của bạn để xác định nếu hệ thống lọc thư rác bên trong của họ đã chặn thư từ chúng tôi.

Thông báo thư của bạn cũng có thể bị thay đổi tự động bởi hệ thống của chúng tôi nếu thư chúng tôi gửi đến bạn bị chặn hoặc bị báo là thư rác bởi hà cung cấp dịch vụ thư của bạn.